Monitoring wizyjny

Zakład Usług Komunalnych informuje, że na terenie Zakładu zainstalowany jest monitoring
wizyjny. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki
umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach
wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.


1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenach obiektów Zakładu (obszar rejestracji m.in.: brama wjazdowa, sektory wokół terenu, w budynku administracji, w budynku sterowni)

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zuk.zbaszyn.pl.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, Pracowników i Petentów.

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 m-ca od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem .

Awaria?