Aukcja mienia – Zamiatarka

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego

Na podstawie § 3 pkt. 1 zarządzenia nr 6/ZUK/2012 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu z dnia 08.03.2012 r. w sprawie gospodarowania majątkiem ruchomym.

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu informuje, że posiada niżej wymieniony składnik majątku ruchomego uznany za zużyty lub zbędny przeznaczony do sprzedaży:

Lp

Nazwa Środka Trwałego

NUMER INWENTARZOWY

Ilość

Sposób zagospodarowania

Proponowana cena sprzedaży netto

1.

Zamiatarka Johnston C-40

ZGK/G7/14

1

Składnik majątku zbędny. Przeznaczony do sprzedaży.

4 000,00

Wszystkich zainteresowanych nabyciem w/w składniku majątku ruchomego zapraszamy do złożenia oferty cenowej.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że istnieje możliwość oględzin pojazdu na terenie Zakładu Usług Komunalnych ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń godz. 7:00 – 15:00.

Oferta cenowa powinna zawierać nazwisko, imię/ nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oraz proponowaną cenę nabycia.

Ofertę cenowa należy przesłać w terminie do 19.06.2024r. godz 12:00 na adres mailowy: zuk@zuk.zbaszyn.pl lub złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych, ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń

Oferent o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Piotr Toboła tel. 603 126 819.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszyniu Weronika Zydorczak

Dokument – zobacz

Awaria?